การจัดหน่วยปกติ ของ กก.ตชด.22 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

 

 1. ส่วนบังคับบัญชา

 

มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศ พ.ต.อ.(พันตำรวจเอก) ตำแหน่ง ผู้กำกับ เป็นผู้บังคับบัญชา และ ยศ พ.ต.ท.(พันตำรวจโท) ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 3 นาย เป็นรองผู้บังคับหน่วย

 

 1. ส่วนอำนวยการ แบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้

 

          2.1 งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ

 

          2.2 งานแผนงานและงบประมาณ

 

          2.3 การส่งกำลังบำรุง

 

          2.4 งานการข่าว

 

          2.5 งานการเงิน

 

 1. ส่วนสนับสนุน แบ่งออกเป็น 3 กองร้อย ดังนี้

 

          3.1 ร้อย ตชด.221 เป็นกองร้อยสนับสนุนทั่วไป

 

          3.2 ร้อย ตชด.222 เป็นกองร้อยกิจการพิเศษ

 

          3.3 ร้อย ตชด.223 เป็นกองร้อยสนับสนุนการรบ

 

 1. ส่วนปฏิบัติการ

 

ทำหน้าที่ปฏิบัติการในสนาม ภารกิจลาดตระเวน เฝ้าตรวจ แจ้งเตือน สกัด รั้ง หน่วง กองกำลังข้าศึกบริเวณแนวชายแดนพื้นที่ แบ่งออกเป็น 4 กองร้อย ดังนี้

 

          4.1 กองร้อย ตชด.224

 

          4.2 กองร้อย ตชด.225

 

          4.3 กองร้อย ตชด.226

 

          4.4 กองร้อย ตชด.227

 

 

 

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ (บช.ตชด.) มี 5 ประการ

 

 1. รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติด

 

 1. รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบ

 

 1. พัฒนาช่วยเหลือประชาชน เพื่อความมั่นคงของชาติ

 

 1. ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนภารกิจของ ตชด. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 1. ปกครองบังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด

 

ภารกิจได้รับมอบหมายจากหน่วยควบคุมทางยุทธการ กองกำกับการสุรนารี

 

 1. ป้องกันและรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย ตามแนวชายแดนไทย - สปป.ลาว ไทย – กัมพูชา

 

 1. รักษาความั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ

 

 1. รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

 

 1. พัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนในเขตรับผิดชอบ

 

พันธกิจ 3 ประการที่ต้องปฏิบัติ

 

 1. การเฝ้าตรวจและป้องกัน

 

 1. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน

 

 1. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

ที่ตั้งหน่วยปกติ

 

 1. กก.ตชด.22 ตั้งที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 1. ร้อย ตชด.221-223 ตั้งที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 1. ร้อย ตชด.224 ตั้งที่ บ้านน้ำเย็น ตำบลในเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 1. ร้อย ตชด.225 ตั้งที่ บ้านเมืองใหม่ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

 1. ร้อย ตชด.226 ตั้งที่ บ้านยอดดอนชี ตำบลกุดชุมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 1. ร้อย ตชด.227 ตั้งที่ บ้านไทรย้อย ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

พื้นที่รับผิดชอบทั่วไป

 

กก.ตชด.22 ได้รับมอบหมาภารกิจจากหน่วยเหนือ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,ยโสธร และ อำนาจเริญ

 

พื้นที่รับผิดชอบทางยุทธการ

 

ได้รับมอบหมายจากหน่วยควบคุมทางยุทธการ จาก กองกำลังสุรนารี รับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดน

 

ตั้งแต่เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง จว.อำนาจเจริญ กับ จว.มุกดาหาร ที่บริเวณ บ้านสีดา ตำบลชานุมาร อำเภอชานุมาร จว.อำนาจเจริญ ถึงเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง กิ่งอำเภอน้ำขุ่น

 

จว.อุบลราชธานี กับอำเภอกันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ กว้างด้านหน้าตามแนวชายแดนประมาณ 463 กิโลเมตร

 

 แผนงาน 5 สาขา

 

 1. สาขารักษาความมั่นคงภายใน

 

 1. สาขารักษาความสงบเรียบร้อย

 

 1. สาขาพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน

 

 1. สาขาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

 

 1. สาขาการพัฒนาการบริหาร

 

 

 

วิสัยทัศน์ กก.ตชด.22

 

เป็นหน่วยหลัก ของ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ใน การรักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความมั่นคง และสนองโครงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน

 

พันธกิจ

 

 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมาหากษัตริย์ พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงค์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพสมพระเกียรติ และรักษาความปลอดภัยบุคคล

 

 1. เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน

 

 1. รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความั่นคงของรัฐ

 

 1. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชน เพื่อความั่นคงของรัฐ

 

 1. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 1. พัฒนาองค์ความรู้กำลังพลให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามรถ กับทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อให้บริการ ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ