กก.ตชด.22  ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เลขที่ 513 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์/แฟ็กซ์ 045-313531 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแผนที่ใน Google Map <<<