ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 

 • เรื่อง  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ <<<อ่านต่อ คู่มือ-การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ <<<อ่านต่อ
 • เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน พ.ศ.2560 <<<อ่านต่อ
 • เรื่อง  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ กก.ตชด.22 <<<อ่านต่อ
 • เรื่อง  นโยบายการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ <<<อ่านต่อ
 • เรื่อง  ผลการประเมินการ ปบ.ราชการ ประจำปีงบประมาณ2560ครั้งที่2<<<อ่านต่อ

  

 

  ประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาล

เพื่อพัฒนาสุขภาพประชานชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2562

>>> รายละเอียด <<<

 

“ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ”
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดงานรณรงค์ยุติความรุ่นแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานในพิธีเปิด

กก.ตชด.22 ขอเรียนเชิญ ทุกท่านร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” โดยสามารถสแกน QR Code ด้านล่าง หรือ Link เว็บไซต์นี้ http://www.dwf.go.th/Content/View/5111/3

 

23 ก.พ.2562                    โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ฯ  ...รายละเอียด  

13 ก.พ.2562                    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งมอบอาคารเรียน ศกร.ตชด.บ้านภูด่านกอย   ...รายละเอียด  

30 ม.ค.2562                    มูลนิธิธารใจไลก้า มอบอาคารเรียน ศกร.ตชด.เอไอเอ ประเทศไทย(บ้านบ๋าฮี) ...รายละเอียด  

 

 

                                                                                                               >>> ข่าวทั้งหมด <<<

 

 

 

18 ก.พ. 2562                  ร่างขอบเขตของงาน-การจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม ฯ ...รายละเอียด 

03 ก.ย. 2561                   ประกาศงานจ้างก่อสร้างรายการงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 ...รายละเอียด 

03 ก.ย. 2561                   ร่างขอบเขตงานงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 ...รายละเอียด 

08 มี.ค. 2561                   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.2560 - ก.พ.2561 ...รายละเอียด

 

 • 13/03/2562               คำสั่งแต่งตั้งระดับ รอง ผบก.-สว. ประจำปี 2561 ...ดาวน์โหลด 
 • 22/02/2562               คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ขรก.ตร. สตช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...ดาวน์โหลด 
 • 18/02/2562               ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ...ดาวน์โหลด 
 • 16/01/2562               ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 ...ดาวน์โหลด 
 • 10/01/2562               แบบฟอร์มการจัดทำประวัติบุคคล ...ดาวน์โหลด 
 •   8/01/2562               แผนปฎิบัติราชการ กก.ตชด.22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ...ดาวน์โหลด