>>  อ่านข่าวทั้งหมด <<

        ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 

  • เรื่อง  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ <<<อ่านต่อ คู่มือ-การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ <<<อ่านต่อ
  • เรื่อง  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ กก.ตชด.22 <<<อ่านต่อ
  • เรื่อง  นโยบายการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ <<<อ่านต่อ

บัญชีผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังเพื่อสุขภาพ แบบไลฟ์สไตส ( LifeStyle )

 

  • 16 มิ.ย. 2563         ประกาสจัดซื้อ จัดจ้าง กก.ตชด.22 ...รายละเอียด
  • 27 พ.ค. 2563         รายงานงบดำเนินงานและค่าใช้สอยวัสดุ ประจำปี 2563 ...รายละเอียด
  • 18 ก.พ. 2562         ร่างขอบเขตของงาน-การจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม ฯ ...รายละเอียด 

 

  • 13 ก.ค.2563              เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ...กดที่นี่  
  • 13 พ.ค.2563              เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ...กดที่นี่
  • 14 เม.ย.2563             เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 ...กดที่นี่
  • 13 เม.ย.2563             เรื่อง บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.2563...กดที่นี่