>>  อ่านข่าวทั้งหมด <<

        ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 

 • เรื่อง  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ <<<อ่านต่อ คู่มือ-การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ <<<อ่านต่อ
 • เรื่อง  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ กก.ตชด.22 <<<อ่านต่อ
 • เรื่อง  นโยบายการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ <<<อ่านต่อ

ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

บัญชีผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังเพื่อสุขภาพ แบบไลฟ์สไตส ( LifeStyle )

 

 • 16 มิ.ย. 2563         ประกาสจัดซื้อ จัดจ้าง กก.ตชด.22 ...รายละเอียด
 • 27 พ.ค. 2563         รายงานงบดำเนินงานและค่าใช้สอยวัสดุ ประจำปี 2563 ...รายละเอียด
 • 18 ก.พ. 2562         ร่างขอบเขตของงาน-การจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม ฯ ...รายละเอียด 

 

 • 10 ก.ย.2563              เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 ...กดที่นี่ 
 • 13 ส.ค.2563              เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ...กดที่นี่
 • 13 ก.ค.2563              เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 ...กดที่นี่ 
 • 13 พ.ค.2563              เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ...กดที่นี่
 • 14 เม.ย.2563             เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 ...กดที่นี่
 • 13 เม.ย.2563             เรื่อง บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.2563...กดที่นี่