ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓