• 20 มี.ค.2564             เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ราชพัสดุ...รายละเอียด
 • 20 มี.ค.2564             เรื่อง คำสั่งเงินเดือน ขรก.ตร.ประจำปี2564 ครั้งที่1(1เม.ย.2564)...รายละเอียด
 • 30 มี.ค.2564             เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564 ...รายละเอียด
 • 02 มี.ค.2564             เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน มกราาคม 2564 ...รายละเอียด
 • 12 ม.ค.2564             เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563 ...รายละเอียด
 • 16 ธ.ค.2563              เรื่อง ทำเนียบกำลังพล กก.ตชด.22 ประจำปีงบประมาณ 2564 ...รายละเอียด
 • 13 ธ.ค.2563              เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ...รายละเอียด 
 • 17 พ.ย.2563             เรื่อง คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 2 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนฯ ครึ่งปีหลัง (1ต.ค.63) กดที่นี่
 • 17 พ.ย.2563             เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563...กดที่นี่ 
 • 05 ก.ย.2563              เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 ...กดที่นี่ 
 • 10 ก.ย.2563              เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 ...กดที่นี่ 
 • 13 ส.ค.2563              เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ...กดที่นี่
 • 13 ก.ค.2563              เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 ...กดที่นี่ 
 • 13 พ.ค.2563              เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ...กดที่นี่
 • 14 เม.ย.2563             เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 ...กดที่นี่
 • 13 เม.ย.2563             เรื่อง บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.2563...กดที่นี่